Planter

Planter registrert på Nikkerud

Planter registrert på Nikkerud 14.-15. juni 2001 av Kjell Værnes:

 1. akeleie
 2. ballblom
 3. bergskrinneblom
 4. bjønnskjegg
 5. bleikstarr
 6. blodstorkenebb
 7. blåbær
 8. blåveis
 9. brennesle
 10. brudespore
 11. bukkeblad
 12. dunhavre
 13. dunkjempe
 14. dystarr
 15. einstape
 16. enghaukeskjegg
 17. enghumleblom
 18. engkarse
 19. engkvein
 20. engsnelle
 21. engsoleie
 22. engsyre
 23. fagerknoppurt
 24. fingerstarr
 25. firblad
 26. firkantperikum
 27. fugletegl
 28. fugletegl
 29. furuvintergrønn
 30. geittegl
 31. gjeldkarve
 32. gjøksyre
 33. grønkurle
 34. gulaks
 35. gulstarr
 36. harestarr
 37. hengeaks
 38. hengeving
 39. hengeving
 40. hestehov
 41. hundegras
 42. hundekjeks
 43. hvitveis
 44. høymol
 45. hårfrytle
 46. jonsokkoll
 47. kantkonvall
 48. karve
 49. klokkevintergrønn
 50. knollerteknapp
 51. korsknapp
 52. kranskonvall
 53. kransmynte
 54. krattfiol
 55. krattmjølke
 56. krattsoleie
 57. krossved
 58. kvitbladtistel
 59. kvitlyng
 60. kvitmaure
 61. lakrismjelt
 62. langstarr
 63. leddved
 64. legeveronika
 65. liljekonvall
 66. løvetann
 67. maiblomst
 68. maigull
 69. marianøklebånd
 70. marikåpe (flere arter)
 71. marisko
 72. markjordbær
 73. maurarve
 74. mjødurt
 75. molte
 76. myrfiol
 77. myrklegg
 78. myrsnelle
 79. myrtistel
 80. myrull
 81. myske
 82. nakkebær
 83. nattfiol
 84. ormetegl
 85. prestekrage
 86. rundsoldogg
 87. ryllik
 88. rød jonsokblom
 89. rødflangre
 90. rødkløver
 91. rødknapp
 92. sandarve
 93. sibirbjørnekjeks
 94. skavgras
 95. skjellrot
 96. skogburkne
 97. skogfiol
 98. skogflatbelg
 99. skogkarse
 100. skogkløver
 101. skogmarihånd
 102. skogmarimjelle
 103. skogsalat
 104. skogstjerne
 105. skogstorkenebb
 106. skogsveve
 107. skogsvinerot
 108. skogvikke
 109. slåttestarr
 110. smalkjempe
 111. småengkall
 112. snerprøyrkvein
 113. soleiehov
 114. stemorsblomst
 115. Stolt Henrik
 116. storarve
 117. storblåfjær
 118. stormaure
 119. stortveblad
 120. strid kråkefot
 121. sumphaukeskjegg
 122. svartburkne
 123. svarterteknapp
 124. taggbregne
 125. tannrot
 126. teiebær
 127. tepperot
 128. tettegras
 129. tiriltunge
 130. tjæreblom
 131. trollbær
 132. trådstarr
 133. tunrapp
 134. tveskjeggveronika
 135. tyrihjelm
 136. tysbast
 137. tyttebær
 138. vanlig arve
 139. vinterkarse
 140. vårerteknapp
 141. vårpengeurt
 142. åkergorglemmegei