Mer om gruvedrift

Gruvedrift

Hva er ei gruve?


Ei gruve er et system av ganger og rom som er brutt ut i fast fjell. Målet med å lage disse gangene er å ta ut mineraler som finnes i fjellmassene.


En stoll er en nesten vannrett gang som går fra dagen og rett inn i gruva. Stollen ble laget av tre grunner:

  • skaffe avløp for vann som samlet seg i gruva
  • skaffe tilstrekkelig lufting av gruva
  • kjørevei når malmen skulle fraktes ut


Malm er berg som inneholder så mye mineraler at det lønner seg å drive bergverk.


Synk er navnet på en loddrett eller skrå gruvegang som ikke munner ut i dagen.


Sjakt er ei loddrett eller skrå senkning som går fra dagen. Den kan benyttes som nedgang til

gruva, til lufting eller til transport av vann og bergmasser.


Berget over gruvegangen kalles hengen, og berget under kalles liggen.


Et skjerp er betegnelsen på en forsøksdrift - en mindre gruve.


Bergbryting:


Hvis berget ikke var for hardt, ble det i gamle dager brukt kald-kiling. Det vil si at de gikk løs på bergveggen med feisel (hammer) og bergsjern (meisel med skaft). Men ofte var berget så hardt at bergarbeiderne måtte bruke fyrsetting. Da stablet de opp ved mot bergveggen og tente på. Ved sterk oppheting ble fjellet sprøtt, og det var lettere å hakke løs. Ventilasjon (værveksling) var viktig. Bålet trang oksygen for å brenne godt, men ventilasjonen var også viktig for å drive farlige gasser ut av gruva. På grunn av røykplagen ble fyrsettingene gjort på bestemte tider av døgnet. Varmen inne i gruva kunne bli høy - opp i +50 grader. Folkene som var der, ble helt svarte av sot. Vedforbruket til fyrsettingene var stort. Veden (setteveden) var som regel en meter lang. Det beste var å bruke granved, men furu ble også brukt. Det var bøndene som hogg og kjørte fram setteveden. Dette var et arbeid bøndene ble pålagt som plikt, men de fikk betaling. I tillegg til fyrsetting ble det etter hvert også brukt krutt. På 1870-tallet fikk dynamitten sitt gjennombrudd i gruvene, men driften i Nikkerudgruvene stoppet i 1878, så vi vet ikke om dynamitten fikk noen betydning her.

Transport


For å frakte malm og gråberg ble det benyttet trillebårer og tomannsbårer. Enkelte steder kunne massene fraktes ut gjennom en stoll, men andre steder var det nødvendig å heise massene opp gjennom ei sjakt. Her i Nikkerudgruvene hvor gruvene er svært dype, ble det bygget vannkunster.


Oppreding


Oppredning vil si å knuse og foredle malmen. Steinen fra gruvene ble først sortert for hånd (skjeiding). Gråberget ble kastet, mens jernmalmen ble sortert i forskjellige kvaliteter. Den malmen som inneholdt minst jern ble fraktet videre til pukkverket. Her ble malmen knust. 

Smelting


Malmen fra Nikkerudgruvene ble fraktet malmveien fra Nikkerud, ned Krambudalen til Vestfossen. Derfra ble den fraktet videre over Eikern til Eidsfos Verk.


Skoger og Konnerud Historielag har de siste årene (fra 2016) arbeidet med å rekonstruere en over 300 gammel transportvei mellom Nikkerud og Eidsfoss. Denne veien ble bruket i en periode (vintervei). Ruta er merket og "Malmveien" ble offesielt åpnet 18. juni 2022. 


Bildene er tatt på Rørosmuseet